C1 Verscherpt toezicht houden op opkomende en wijdverspreide IAS in het proefgebied  

Huidig probleem

In België wordt de terreinbewaking van uitheemse planten en rivierkreeften momenteel op een ad hoc en onregelmatige basis door vrijwilligers en waterbeheerders uitgevoerd. Bijgevolg is er geen kwantitatieve en gestandaardiseerde informatie over de invasieniveaus langs waterlopen. De momenteel beschikbare informatie is ontoereikend om opkomende IAS snel uit te roeien en om beheeracties voor wijdverspreide IAS uit te werken en te prioriteren. Essentiële informatie, zoals een beeld over de gedetailleerde verspreiding van wijdverspreide IAS en hun plaatselijke overvloed, is onvoldoende of ontbreekt. 

LIFE RIPARIAS' actie

Verbeterd toezicht via betrokkenheid van belanghebbenden en regelmatige onderzoeken levert betrouwbare en bijgewerkte verspreidingsgegevens op over de aan- of afwezigheid en plaatselijke overvloed van zowel opkomende als wijdverspreide doelsoorten in het proefgebied. Deze actie bevordert het proces voor vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing, de identificatie van beheerprioriteiten voor wijdverspreide soorten en verzekert de kosteneffectiviteit van de ondernomen acties.

 

C2 Snelle uitroeiingsacties van opkomende IAS uitvoeren 

Huidig probleem

In België is de snelle uitroeiing van opkomende invasieve waterplanten en rivierkreeften slechts sporadisch uitgevoerd, ondanks het feit dat deze actie als een prioritaire actie wordt erkend in het kader van de IAS-verordening 1143/2014 van de EU. 

LIFE RIPARIAS' actie

Door deze actie worden nieuwe populaties van opkomende planten- en rivierkreeftsoorten permanent verwijderd. Er zijn voldoende middelen voorzien voor de volledige uitroeiing van ten minste 9 geïsoleerde populaties van opkomende planten en 6 geïsoleerde populaties van opkomende rivierkreeften. Bij deze ingreep wordt voorrang gegeven aan gesloten watersystemen zoals vijvers. Nazorg zal worden uitgevoerd tijdens het gehele project en na het project indien nodig.

 

C3 Beheeracties uitvoeren voor wijdverspreide IAS in prioritaire gebieden die in stroomgebiedsbeheerplannen zijn vastgesteld

Huidig probleem

Het huidige beheer van invasieve oever- en onderwaterplanten in het proefgebied is voornamelijk gericht op 2 invasieve plantensoorten: Impatiens glandulifera en Heracleum mantegazzianum. Bovendien zijn bij de beheeracties vaak meerdere veldwerkers betrokken met weinig intergewestelijke coördinatie, schommelende niveaus van beheerintensiteit en onvoldoende middelen, wat tot frequente nieuwe invasies leidt.

LIFE RIPARIAS' actie

Deze actie maakt de weg vrij voor bestrijdingsacties voor plantenpopulaties als beschreven in actie A5. De actie maakt het meer bepaald mogelijk om het aantal IAS waarop beheeracties zijn gericht, te verhogen, de reactiesnelheid, maar ook de beheerintensiteit en de reikwijdte van de acties te bevorderen. Ze verbetert ook de coördinatie en de follow-up van de beheeracties, waardoor deze kosteneffectiever en duurzamer worden dan wat momenteel in het veld wordt toegepast.