A1 Verbetering van de gegevensstroom voor vroegtijdige detectie 

Huidig probleem    

Gegevens over het voorkomen van invasieve uitheemse soorten (IAS) zijn momenteel beperkt en verspreid over een groot aantal actoren en databanken. Dit belemmert een snelle beheerrespons bij de aanpak van gevestigde en opkomende soorten. 

LIFE RIPARIAS' actie

Deze actie optimaliseert daarom de vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing (EDRE: Early Detection and Rapid Eradication) door de IAS-gegevens te centraliseren, te standaardiseren en openlijk beschikbaar te stellen. LIFE RIPARIAS ontwikkelt ook een waarschuwingssysteem voor invasieve planten en rivierkreeftsoorten die zich nog niet in België gevestigd hebben. 

 

A2 Verbetering van de gegevensstroom voor beheerrapportage 

Huidig probleem

Momenteel bestaat er geen gestandaardiseerde rapportage over beheeracties ter bestrijding van IAS. 

LIFE RIPARIAS' actie

Om deze leemte op te vullen ontwikkelt LIFE RIPARIAS een systeem voor beheerrapportage waarbij gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde en kwantificeerbare variabelen. Dit rapportagesysteem omvat informatie over het type beheermethoden dat wordt aangewend, de beheerinspanning, de kosten, de doeltreffendheid en de gevolgen van het uitgevoerde beheer voor andere biota of het milieu.  

 

A3 Beoordeling van ecosystemen en ecosysteemdiensten 

Huidig probleem 

Aangezien ecosystemen en de diensten die zij leveren essentieel zijn voor het overleven, het welzijn en de gezondheid van de mens, moeten instandhoudingsacties niet alleen het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen, maar ook de achteruitgang van ecosysteemdiensten voorkomen en het herstel ervan bevorderen.

LIFE RIPARIAS' actie

Om hier iets aan te doen integreert LIFE RIPARIAS het concept van ecosysteemdiensten om te helpen de meest geschikte beheer- en hersteltechnieken te identificeren. In deze actie wordt daarom een analytisch model voor de beoordeling van ecosysteemdiensten ontwikkeld dat aan het beheer van IAS aangepast is. De ontwikkeling van een dergelijk model is gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek en het oordeel van deskundigen.

 

A4 Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend instrument voor het beheer 

Huidig probleem

De kosten in verband met het beheer van IAS zijn hoog en zullen in de toekomst waarschijnlijk stijgen. Er moeten keuzes worden gemaakt om vast te stellen welke soorten en welke sites als prioritair voor het beheer moeten worden beschouwd. Deze keuzes moeten worden ondersteund door de beste proefondervindelijke gegevens voor een efficiënte beleidsuitvoering. Helaas worden beslissingen over waar, waarom en op welke soorten actie moet worden ondernomen, momenteel hoofdzakelijk ad hoc genomen en gebaseerd op onbetrouwbare en ontoereikende gegevensbronnen. Om de beheerdoelstellingen te vertalen in operationele plannen is een workflow nodig die gebaseerd is op beslissingsondersteunende instrumenten. 

LIFE RIPARIAS' actie

Deze actie biedt een ruimtelijk expliciet beslissingsondersteunend systeem om IAS-beheerders en beleidsmakers te helpen bij het vaststellen van prioriteiten voor IAS-beheerprogramma's en -acties. Het beslissingsondersteunend instrument levert informatie op zoals de definitie van beheerdoelstellingen op de schaal van het stroomgebied, de prioritering van soorten en sites en de keuze van kosteneffectieve technieken die aan de omstandigheden ter plaatse aangepast zijn.

 

A5 Identificatie van beheerprioriteiten in het proefgebied en voorbereiding van instandhoudingsacties

Huidig probleem

De financiële steun voor het beheer van invasieve populaties in het proefgebied van het project (Dijle, Mark en Zenne) is hoofdzakelijk voor een specifiek doel bestemd en het ontbreekt aan samenwerking tussen de 3 gewestelijke administratieve entiteiten van België. Daardoor wordt vaak een nieuwe invasie waargenomen vanuit aangrenzende en stroomopwaarts gelegen gebieden. De toegepaste beheeracties zijn bijgevolg noch duurzaam, noch kosteneffectief. 

LIFE RIPARIAS' actie

De actie maakt het mogelijk de prioritaire sites, soorten en gebieden voor instandhoudingsacties te identificeren door het in A4 ontwikkelde beslissingsondersteunende instrument te gebruiken. Deze prioriteiten worden in het proefgebied geïmplementeerd door middel van beheerplannen (RBMP’s) die samen met terreinbeheerders en belanghebbenden worden ontwikkeld. RBMP’s omvatten:

  •       Lokale beheerdoelstellingen op basis van het beschikbare budget voor instandhoudingsacties, 
  •       Prioritaire soorten, sites en gebieden voor de snelle uitroeiing en indamming van de beoogde planten- en rivierkreeftsoorten, 
  •       Aangewezen veldwerkers die voor iedere prioritaire beheeractie verantwoordelijk zijn,
  •       Financiële, administratieve en juridische procedures die voor elke prioritaire beheeractie vereist zijn.