D1 Monitoring van de doeltreffendheid van vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing

Huidig probleem

In België gaat het lopende beheer van opkomende IAS zelden gepaard met een specifiek monitoringplan dat erop gericht is na te gaan hoe snel nieuwe populaties worden gedetecteerd, hoeveel populaties aan uitroeiingsacties worden onderworpen, hoe doeltreffend deze acties zijn en hoe lang ze moeten worden gehandhaafd. Dit verhindert de implementatie van kosteneffectieve snelle uitroeiing. Aangezien het LIFE RIPARIAS-project erop is gericht de detectie van IAS en de regelmatige respons op IAS en de doeltreffendheid van uitroeiingsacties te bevorderen, is er behoefte aan een adequate monitoring.

LIFE RIPARIAS' actie

Deze actie bewaakt en stuurt bijgevolg de toezichtsinspanningen om beheerdoelstellingen te bereiken. Ook de processen voor een snelle respons en de doeltreffendheid van snelle uitroeiing worden geëvalueerd en verbeterd. 

 

D2 Monitoring van de doeltreffendheid van beheeracties

Huidig probleem

In België gaat het lopende beheer van wijdverspreide IAS zelden gepaard met een specifiek monitoringplan om na te gaan in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt, of er nog restpopulaties bestaan en hoe lang de bestrijdingsacties moeten worden voortgezet. Hierdoor kunnen beheertechnieken en -doelstellingen niet worden aangepast om duurzamer te worden. Dit bemoeilijkt ook de evaluatie van de bijdrage tot het herstel van het ecosysteem

LIFE RIPARIAS' actie

Deze actie bewaakt het effect van de beheeracties op basis van de omvang van IAS binnen het proefgebied, de plaatselijke overvloed van IAS, het herstel van de ecosysteemfuncties en de staat van instandhouding van de habitats. Deze gegevens zijn essentieel voor het welslagen van de geïmplementeerde instandhoudingsacties en voor de selectie van toekomstige acties. Het LIFE RIPARIAS-project zal voor twee wijdverspreide IAS (H. ranunculoides en I. glandulifera) waarop het project is gericht, de vermindering van de soortenrijkdom, de verbeterde weerbaarheid tegen overstromingen (bescherming van rivieroevers tegen erosie) en de verbeterde staat van instandhouding na sitebeheer documenteren.  

 

D3 Effect van communicatieacties

LIFE RIPARIAS' actie

Het LIFE RIPARIAS-project maakt gebruik van een verscheidenheid aan communicatieacties die erop gericht zijn een groot publiek bewust te maken, de technische kennis van belanghebbenden te verbeteren en het prioriteringsinstrument in heel Europa te promoten.

Deze actie is erop gericht te evalueren hoe de verspreidings- en opleidingsactiviteiten een groot publiek hebben bereikt en de perceptie en het gedrag van de belanghebbenden hebben veranderd.

 

D4 Beoordeling van de sociaaleconomische gevolgen 

LIFE RIPARIAS' actie

Het LIFE RIPARIAS-project heeft belangrijke sociaaleconomische gevolgen. Afgezien van de effecten van bewustmaking en de toegenomen beroepsvaardigheden van de belanghebbenden, heeft het project ook positieve gevolgen voor de samenleving omdat het werkgelegenheid en stagemogelijkheden oplevert. Dit project maakt gebruik van relevante indicatoren zoals gecreëerde werkgelegenheid, genderevenwicht, wetenschappelijke effecten, aangetrokken talenten en het effect op de culturele dienstverlening voor plaatselijke belanghebbenden.