E1 Projectverspreidingspakket 

LIFE RIPARIAS' actie

LIFE RIPARIAS ontwikkelt een innovatieve, empirisch onderbouwde workflow voor besluitvorming over het beheer van IAS. Gezien het grote aantal en de diversiteit van de belanghebbenden die betrokken zijn bij de besluitvorming over en het beheer van IAS, zijn informatie en bewustmaking van essentieel belang om het gebruik en de navolging van deze aanpak in België en Europa te promoten. Deze actie vergroot dan ook de bekendheid van het project, met name door de ontwikkeling en productie van belangrijke communicatiemiddelen zoals de website, sociale media-accounts, brochures, informatieborden ter plaatse, enz.

 

E2 Technische communicatie en opleiding

Huidig probleem

Belgische ecosysteembeheerders vragen vaak om duidelijke richtsnoeren en objectieve criteria voor de planning van duurzame IAS-bestrijding en meer uitwisseling van ervaring en kennis.

LIFE RIPARIAS' actie

LIFE RIPARIAS vult deze leemte op door de beste beheerpraktijken te verspreiden onder een technisch publiek. Er worden informatiesessies over identificatie van IAS en rapportagesystemen georganiseerd. LIFE RIPARIAS vergroot ook de technische vaardigheden van beheerders van oever- en aquatische ecosystemen in België en in Europa. Het zal beheerders en veldwerkers bewust maken van de opgestelde signaleringslijst en de empirisch onderbouwde workflow. Er zullen handleidingen met beste praktijken voor het beheer van waterplanten en rivierkreeften worden opgesteld, die zullen dienen als ondersteunend instrument voor de opleidingssessies.

 

E3 Transnational knowledge exchange and cooperation outreach

Huidig probleem

Een groot aantal belanghebbenden is betrokken bij de besluitvorming over en het beheer van IAS in Europa en daarbuiten. Transnationale kennisuitwisseling en samenwerking zijn dan ook van cruciaal belang voor een succesvol beheer van IAS. In Europa hebben LIFE en andere projecten de kwaliteit van het IAS-beheer rond specifieke soorten of gebieden verbeterd, onder meer via:

  • LIFE RARITY: innovatief beheer van rivierkreeften
  • LIFE RAPID: de invoering van een holistisch beheer van IAS in aquatische ecosystemen 
  • Euphresco ERA-net project DECLAIM: de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem voor de bestrijding van invasieve uitheemse waterplanten. 

Bovendien hebben verschillende EU-lidstaten en internationale initiatieven formele of informele praktijkgemeenschappen opgericht van deskundigen die kennis uitwisselen over het beheer van IAS, zoals:

  • Het Franse ‘Centre de ressources espèces exotiques envahissantes’
  • The International Association for Open Knowledge on invasive alien species (INVASIVESNET).

Het bevorderen van transparante, empirisch onderbouwde besluitvorming voor het beheer van IAS binnen deze netwerken is van groot belang om een correcte toewijzing van middelen te waarborgen.

LIFE RIPARIAS' actie

De actie zorgt voor meer transnationale kennisuitwisseling over het beheer van IAS in Europa en daarbuiten door te netwerken met andere projecten via internationale workshops, conferenties, enz.