Het verscherpte toezicht

Het verscherpte toezicht op IAS is begonnen!

De eerste twee jaar van het LIFE RIPARIAS-project zijn vooral gewijd aan het actieve toezicht op de waterplanten, oeverplanten en rivierkreeftsoorten die het project viseert. Het doel van dit toezicht is de geografische verspreiding van al deze soorten te registreren en in kaart te brengen. Dit helpt prioriteiten stellen aan beheersmaatregelen en het ontwikkelen van IAS-beheersplannen op stroomgebiedniveau.

De Service Public de Wallonie et les Contrats de Rivière leidden het ontwerp van een toezichtsplan dat de verzameling van informatie op het terrein voor de drie gewesten van België harmoniseert. De situatie van IAS-populaties die vroeger in watermassa's, rivieren en oevergebieden zijn aangetroffen, zal worden geactualiseerd en locaties die tot dusverre onvoldoende werden gecontroleerd, zullen worden onderzocht. In beschermde deelstroomgebieden (bijv. Natura 2000-gebieden) zullen doorgedreven toezichtsinspanningen worden geleverd.

De LIFE RIPARIAS-teams zijn begin april begonnen met toezichtsacties door populaties van de reuzenberenklauw opnieuw op te zoeken om hun precieze locatie vast te stellen. Verscherpt toezicht op andere door het project geviseerde soorten zal begin juni starten.

 

obj 246